XianZhong ZHENG

XianZhong ZHENG

Purple Mountain Observatory
2 West Beijing Road
Gulou District
Nanjing 210008
Jiangsu
China Nanjing

Phone: +86 025- 8333 2216
Fax: +86 025- 8333 2217
Email: xzzhengpmoaccn
Personal website: http://sfig.pmo.ac.cn/zheng/
Organization website: http://www.pmo.ac.cn/

Last updated:
September 20, 2012

IAU Status

Active Member

Affiliation(s) within the IAU

Past affiliation(s) within the IAU

  • Past Member of Commission 28 Galaxies (until 2015)

Search individual members 

IAU General Assembly 2018

IAU XXX GA Vienna Logo

Membership

How to Become a Member

IAU Office of Astronomy for Development

Office for Astronomy Development

Astronomy for Development 
Strategic Plan 2010–2020

Strategic Plan

Symposia and Meetings

Meetings

IAU Office for Astronomy Outreach

Office for Astronomy Outreach

IAU Office for Young Astronomers

Office for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

Astronomy Outreach Newsletters and Events

Outreach Newsletters

IAU e-Newsletter
Volume 2017 n° 2

Latest e-Newsletter

Subscribe to the e-Newsletter

CAPj

UNESCO-IAU Portal to the Heritage of Astronomy

CAPj