Xia ZHOU

Xia ZHOU

Xinjiang Astronomical Observatory, CAS
Pulsar research group
150 Science 1-Street
Urumqi 830011
Xinjiang
China Nanjing

Phone: +86 0991-3689017
Fax: +86 0991-3838628
Email: zhouxiaxaoaccn
Organization website: http://www.xao.ac.cn

Last updated:
September 20, 2012

IAU Status

Active Member

Affiliation(s) within the IAU

Past affiliation(s) within the IAU

  • Past Member of Commission 40 Radio Astronomy (until 2015)
  • Past Member of Commission 44 Space & High Energy Astrophysics (until 2015)

Search individual members 

IAU General Assembly 2018

IAU XXX GA Vienna Logo

IAU Office of Astronomy for Development

Office for Astronomy Development

Astronomy for Development 
Strategic Plan 2010–2020

Strategic Plan

Symposia and Meetings

Meetings

IAU Office for Astronomy Outreach

Office for Astronomy Outreach

IAU Office for Young Astronomers

Office for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

Astronomy Outreach Newsletters and Events

Outreach Newsletters

IAU e-Newsletter
Volume 2017 n° 2

Latest e-Newsletter

Subscribe to the e-Newsletter

CAPj

UNESCO-IAU Portal to the Heritage of Astronomy

CAPj