Zong-Hong ZHU

Zong-Hong ZHU

Beijing Normal University
Department of Astronomy
19 Xinjiekouwai Street
Beijing 100875
Beijing
China, Nanjing

Phone: +86 01058802110
Fax: +86 01058806319
Email: zhuzhbnueducn

NCA adherence: China, Nanjing

Last updated:
December 6, 2017

IAU Status

Active Member

Affiliation(s) within the IAU

Search individual members 

IAU General Assembly 2018

IAU XXX GA Vienna Logo

Membership

How to Become a Member

CAPjournal issue 23 now available

CAPjournal issue 23

IAU Office of Astronomy for Development

Office for Astronomy Development

IAU Strategic Plan 2020–2030

Strategic Plan

Astronomy for Development 
Strategic Plan 2010–2020

Strategic Plan

Symposia and Meetings

Meetings

IAU Office for Astronomy Outreach

Office for Astronomy Outreach

IAU Office for Young Astronomers

Office for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

Astronomy Outreach Newsletters and Events

Outreach Newsletters

IAU e-Newsletter
Volume 2018 n° 5

Latest e-Newsletter

Subscribe to the e-Newsletter

CAPj

UNESCO-IAU Portal to the Heritage of Astronomy

CAPj